Mishkahn HaTikvah.

(Tabernacle of Hope)


Congregation Leader:  Cheryl Payne

405-743-9573

​cherylpay@gmail.com


Shabbat:  Saturdays @ 3:00

Tri-City Worship Center